Общи условия | ikoni.shop

Общи условия

I. Общи разпоредби

Определения

Чл. 1. При тълкуването и прилагането на настоящите общи условия термините, посочени по-долу ще имат следното значение: 

 1. Щанци София ЕООД, БУЛСТАТ 203011729, с адрес на управление: София, жк. "Дружба" блок 402, вх. Б, Адресът на електронната поща на фирма „Щанци София" ЕООД:  sales@ikoni.shop
 2. „Уебсайт/сайт” е онлайн присъствие в Интернет, организирано от една или повече уебстраници, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или друг стандартизиран протокол.
 3. Сайтът на „Щанци София" ЕООД е www.ikoni.shop и представлява информационно средство чрез което се извършва възмездно предоставяне на стоки от разстояние чрез използването на електронни средства след изричното заявление от страна на клиента. 
 4. „Клиент” е потребител или юридическо лице, надлежно вписано и регистрирано съгласно действащото българско законодателство.
 5. "Потребител" е всяко дееспособно физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
 6. „E-mail” е посочен от клиента електронен пощенски адрес, с който клиентът се регистрира и идентифицира в сайта на „Щанци София" ЕООД.
 7. „Парола” е съвкупност от букви и/или цифри, представляващи код, който заедно с e-mail индивидуализира клиента и му предоставя възможност за достъп до профилa му, за извършване на валидни заявки за покупка на предлаганите в сайта стоки.
 8. „Профил на клиента” е отделна част в сайта, съдържаща информация за клиентa, предоставена от последния при регистрацията му. Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане на е-mail и парола. В профила си, клиентът може да проследи всички свои заявки и договори, сключени с „Щанци София" ЕООД.
 9. "Продажна цена" е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В продажната цена не са включени разходите за доставка.
 10. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
 11. „Форсмажорни обстоятелства” са непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер, възпрепятстващи изпълнението на договора на някоя от страните. 
 12. "Предоставяне на услуги чрез електронни средства" е предоставянето на услуги, при което всяка от страните използва устройства за електронна обработка, включително цифрово компресиране и съхраняване на информацията, като услугата изцяло се осъществява чрез използване на проводник, радиовълни, оптически или други електромагнитни средства.
 13. "Предоставяне на услуги от разстояние" е предоставянето на услуги, при което страните не се намират едновременно на едно и също място
 14. "По изрично изявление на получателя на услугата" означава, че стоката или услугата се осигуряват при изрично заявяване на желание за ползване от страна на получателя. 

II. Предмет 
Чл. 2. „Щанци София" ЕООД предоставя възмездно стоки от разстояние чрез електронни средства след изричното изявление от страна на клиента. 
Чл. 2.1. Срещу предоставените от „Щанци София" ЕООД стоки, клиентът заплаща продажна цена, съгласно условията и сроковете на настоящите общи условия и всички евентуални изменения на последните, които са надлежно оповестени на сайта на „Щанци София" ЕООД. 
Чл. 2.2. С оглед обновяването и усъвършенстването на стоките, „Щанци София" ЕООД запазва правото си на едностранна промяна в параметрите и характеристиките на предлаганите стоки, както и на съответна промяна в настоящите общи условия, за което се задължава да информира клиентите си чрез публикуване на информация на сайта на „Щанци София" ЕООД. 

III. Създаване на профил в сайта 
Чл. 3. Регистрацията чрез създаването на профил в сайта на „Щанци София" ЕООД е предпоставка за получаването на право на клиента да извършва заявки, съответно да сключва договор за покупко-продажба с „Щанци София" ЕООД. 
Чл. 3.1. Регистрацията се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време от клиента, при която клиентът изразява волята си за съгласие с настоящите обши условия. 
Чл. 3.2. При попълване на данните съгласно изискванията в регистрационната форма, клиентът се задължава да посочва вярна и точна информация, която позволява нормална и коректна комуникация между „Щанци София" ЕООД и клиента. 
Чл. 3.3. В случай на промяна в някои от данните по предходната точка, клиентът се задължава в срок до 5 /пет/ работни от промяната, да актуализира съответните данни в профила си. 
Чл. 3.4. В случай че клиентът предостави невярна или неточна информация, както и в случай че не актуализира промените в данните си съгласно предходната точка, което възпрепятства комуникацията между „Щанци София" ЕООД и клиента и валидното извършване на заявки, „Щанци София" ЕООД има право едностранно без да носи каквато и да е отговорност да прекрати настоящия договор и да преустанови регистрацията на клиента в сайта. 

Чл. 4. При регистрацията си в сайта, Клиентът посочва е-mail и парола за достъп до профила си в сайта. 
Чл. 4.1. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своите e-mail и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на неговия e-mail и парола.
Чл. 4.2. С извършване на регистрацията и създаването на профил, клиентът дава своето съгласие личните данни, които е въвел при регистрацията, да бъдат използвани и съхранявани от „Щанци София" ЕООД за целите на настоящите общи условия. 

IV. Съгласие с общите условия и извършване на заявка
Чл. 5. Клиентът изразява волята си за съгласие с общите условия чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с общите условия” и последващо натискане на бутона „Потвърди”. Съгласието изразено при условията на предходното изречение представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което клиентът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва. 
Чл. 5.1. Със записването на изявлението по предходния член от „Щанци София" ЕООД, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. 
Чл. 5.2. Преди да извърши изявлението по чл. 5. клиентът има право да извършва промени във въведението от него данни. 
Чл. 5.3. В случай на регистрация и създаване на профил на юридическо лице, изявлението по чл. 5 се извършва от законния представител на юридическото лице. 

Чл. 5.4. В случай на уговорени индивидуални условия между клиент и „Щанци София" ЕООД, които са различни от настоящите общи условия, предимство за страните имат индивидуално уговорените условия. 

Чл. 6. След като се регистрира клиентът има право да извършва заявки като натисне бутона „Вход”, обозначен с ключ, след което въвежда валидни e-mail и парола. 
Чл. 6.1. Заявката на стоки от потребителя се извършва чрез спазване на следните основни технически стъпки: 
1. избор на конкретна стока, определяне на броя /количеството/ и потвърждение на заявката чрез натискане на бутона „Добави”;
2. избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката 
3. посочване на данните на клиента /име, фамилия, адрес за доставка, телефон, данни за фактура при юридическите лица, попълване на информация за достъп до профила/.
4. натискане на бутона “Потвърди”, което представлява финално действие по заявката. До потвърждаване на заявката, клиентът може да преглежда и променя заявените от него стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната заявка.
5. В случай че клиентът е посочил непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, възпрепятстващ изпълнението на заявката, се счита, че същата е невалидна и „Щанци София" ЕООД се освобождава от задължението за изпълнението й.
Чл. 6.2. След получаване на заявката, „Щанци София" ЕООД изпраща на клиента потвърждение за получаването, като заедно с потвърждението предоставя на клиента информация относно: 
1. наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция на „Щанци София" ЕООД;
2. информация за основните характеристики на заявената стока; 
3. продажната цена на стоката с включени в нея всички данъци и такси; 
4.стойността на пощенските или транспортни разходи, свързани с нейната доставка и които не са включени в продажната цена; 
5. избрания от клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка; 
6. информация за правото на клиента по чл. 8. да се откаже сключения във връзка със заявката договор и за условията и начините за упражняването му; и
7. срока за доставка на заявената стока, ако същият се различава от сроковете, установени в настоящите Общи условия. 
Чл. 6.4. В случай че „Щанци София" ЕООД няма възможност за изпълнение на заявката, поради това, че не разполага със заявената за закупуване стока, „Щанци София" ЕООД уведомява незабавно Клиента за изчерпването й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща. В тези случаи „Щанци София" ЕООД възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на заявената стока.

V. Действие на договора
Чл.7. Договорът между клиента и „Щанци София" ЕООД се сключва на български език и поражда действие за страните от момента, в който е извършено потвърждението по чл. 6.2. от страна на „Щанци София" ЕООД. 
Чл. 8. В случай на доставена дефектна стока, клиентът има право на рекламация съгласно посочените условия в полето „Рекламация” на сайта или в срок от 7 /седем/ работни дни от датата на получаване на стоката да се откаже от договора. 
Чл. 8.1. Дефектна стока съгласно предходния член е стока с лош търговски вид, липсващи или повредени страници, разместени коли и/или стока, която не притежава описаните в сайта характеристики. 
Чл. 8.2. Отказът следва да бъде извършен в писмена форма лично в адреса на управление  на „Щанци София" ЕООД.
Чл. 8.3. При отказ по предходния член, клиентът се задължава да върне стоката в в адреса на управление  на „Щанци София" ЕООД. , находящ се в гр. София, жк. "Дружба" блок 402, вх. Б

Чл. 8.4. Клиентът се задължава да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 8. 
Чл. 8.5. В случай че клиентът упражни правото си на отказ по т. 8, „Щанци София" ЕООД се задължава да възстанови на клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на съответната стока в срок до 30 (тридесет) дни от датата, на която същият е упражнил правото си на отказ.

VI. Цени и начин на плащане 
Чл. 9. Всички цени в сайта на „Щанци София" ЕООД са обявени в български левове и с включен ДДС, в случай че такъв се дължи. 
9.1. Посочените цени са за единична бройка и не включват пощенски или транспортни разходи за доставка на стоката. 
Чл. 10. Цената по чл. 9 и транспортните или пощенски разходи могат да бъдат платени от клиента по начините подробно изброени в полето „Плащане” на сайта на „Щанци София" ЕООД. 
Чл. 10.1. При изпращане на потвърждението до клиента, „Щанци София" ЕООД изпраща и електронна препратка от полето „Плащане” с конкретна информация за начина на плащане. 

VII. Доставка и предаване на стоката
Чл. 11. „Щанци София" ЕООД се задължава да достави заявената за покупка стока на посочения от клиента адрес за доставка в следните срокове: 
1. в срок до 5 работни дни от потвърждаване валидността на заявката по чл. 6.2. - за гр. София; 
2. в срок до 6 работни дни от потвърждаване валидността на заявката по чл. 6.2. -за територията на Република България, извън случаите по т. 1.
3. в разумно необходим срок- за чужбина 
4. при доставка извън посочените по горе случаи – съгласно описаното в сайта на „Щанци София" ЕООД. 
Чл. 11.1. „Щанци София" ЕООД се задължава да доставя стоката опакована подходящо според нейния вид и транспорта за доставката й.
Чл. 12. Стоката се предава на клиента или на упълномощено от него трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента. При предаване на стоката Клиентът или третото лице подписват всички придружаващи я документи. 
Чл. 12.1. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или клиента не осигури достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „Щанци София" ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока.
Чл. 12.2.Клиентът има право писмено да потвърди заявка с изтекъл срок за доставка по причините, посочени в предходния член, като заплати всички разходи по доставката.

VIII. Права и задължения на „Щанци София" ЕООД
Чл. 13. „Щанци София" ЕООД се задължава: 
1. Да достави заявената стока в сроковете съгласно настоящите общи условия
2. Да полага грижата на добър търговец при изпълнение на задълженията си по този договор.
3. Да поддържа вярна и актуална информация за характеристиките и продажните цени на стоките и услугите в сайта. 
Чл. 14. „Щанци София" ЕООД има право: 
1. Да преустановява достъпа на клиенти до сайта, както и да прекратява регистрацията им при условията на чл. 3.4., както и в случай на неправомерен достъп на клиент до информация в сайта. 
2. Да изпраща търговски съобщения до клиенти.
3. При условие че не инициира предаването на информацията, не избира получателя на предаваната информация и не избира или не променя предаваната информация, при предоставяне на достъп до или пренос през електронна съобщителна мрежа „Щанци София" ЕООД, не отговаря за съдържанието на предаваната информация и за дейността на получателя на услугата.

IX. Права и задължения на клиента
Чл. 15. Клиентът се задължава: 
1. да посочи точни и валидни данни в регистрационната форма и при подаване на заявка за покупка на стока; 
2. да заплати цената на заявената от него стока и разходите по доставката, в случай че последните са дължими; 
3. да не подава невалидни заявки или друга невярна информация.
Чл. 16. Клиентът има право: 
1. Да получава актуална и вярна информация от сайта на „Щанци София" ЕООД
2. Да получи стоката, която е заявил в сроковете и при условията на настоящите общи условия. 
3. Да се откаже от договора при условията на чл. 8.

X. Отговорност и санкции
Чл. 17. В случай на отказ от договора извън случая на чл. 8, клиентът дължи обезщетение на „Щанци София" ЕООД за всички вреди и пропуснати ползи. 

XI. Защита на интелектуалната собственост 
Чл. 19. Всички елементи на съдържанието на сайта на „Щанци София" ЕООД, включително дизайн, софтуерни програми, текстове, бази данни, графики, рисунки, скици и др., са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
Чл. 20. Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира, възпроизвежда или променя информация, представляваща обект на интелектуална собственост.

XII. Прекратяване на договора
Чл. 21. Договор между клиента и „Щанци София" ЕООД може да бъде прекратен: 
1. едностранно от „Щанци София" ЕООД без уведомяване при условията на чл. 3.4.. 
2. едностранно от „Щанци София" ЕООД с едноседмично писмено предизвестие, което може да бъде извършено и чрез електронна поща. 
3. по взаимно писмено съгласие на страните 
4. едностранно от клиента при условията на чл. 8

XIII. Разваляне на договора
Чл. 22. При неизпълнение на някое от задълженията по този договор, изправната страна има право да развали договора едностранно с 3 /три/ дневно писмено предизвестие. 
Чл. 22.1. В случай на разваляне на договора по предходния член, страната която не е изпълнила задълженията си дължи на изправната страна връщане на всичко, което е получила във връзка с договора и изпълнението на настоящите общи условия.

XIV. Форсмажорни обстоятелства
Чл. 23. При възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват или правят невъзможно изпълнението на задълженията на страните по договора, например войни, правителствени или общи административни забрани, природни бедствия, то всяка една страна ще се счита за освободена от задълженията си по този договор, докато траят форсмажорните обстоятелства след като уведоми писмено другата страна за характера и вида на форсмажора и посочи причините поради които не може да изпълни своите задълженията.

XV. Допълнителни разпоредби
Чл. 24. Ако някоя от разпоредбите на тези общи условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от повелителните норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби. 
Чл. 25. Всички спорове, които възникнат между страните изпълнение, тълкуване или прилагане на настоящите общи условия, ще се уреждат чрез преговори и в интерес на двете страни. Ако страните не успеят да решат възникналия спор чрез преговори, същият ще се отнесе за окончателно решаване пред компетентния Софийски съд. 
Чл. 26. В случай на смърт, поставяне под запрещение, преобразуване или трансформиране на правноорганизационната форма на една от договарящите се страни, задълженията по този договор обвързват и се поемат от техните наследници или правоприемници.